Bang Media

Shakisha

Uburyo bwo Kurinda Umwana Wawe Indwara

Impuguke mu buzima bw’abana zigira inama ababyeyi kudahora bahata abana babo uruvangitirane rw’imiti igihe cyose hagize akarwara kabafata kuko zimwe mu ndwara barwara zigeraho zikiza. Kudahoza umwana ku miti bifasha umubiri we kugira imbaraga zihagije zo guhangana n’izo ndwara igihe ziba zagarutse. Nyamara hari imiti abaganga b’abana bavuga ko ababyeyi bakagombye guhorana kugira ngo bayitabaze. Ese iyo miti ni iyihe? Ese kuki ari ngombwa kuyiha abana? Muri iyi nkuru dukesha urubuga www.nhs.uk turababwira birambuye ku ndwara z’abana n’imwe mu miti ifashishwa mu kubavura n’ibyo ababyeyi bakwiye kwitwararikaho kugira ngo abana babo bakure ari inziramuze. Ubusanzwe umwana agomba gukingirwa kugira ngo arindwe zimwe mu ndwara zikaze zishobora kumwibasira zikangiza imikurire ye. Muri izo ndwara umwana akingirwa harimo igituntu, imbasa, akaniga, tetanosi, iseru, kokorishe, umusonga n’izindi zimugiraho ingaruka. Nyamara hari indwara zoroheje zibasira abana zigatuma bagira umuriro mwinshi ari nawo mubi ku mwana kuko umukururira ibindi bibazo. Niyo mpamvu abaganga b’abana bagira inama ababyeyi bafite abana bakiri impinja guhorana igipimo cy’ubushyuhe kugira ngo bajye bapima abana babo bamenye niba bafite umuriro mwinshi. Igihe rero babasanganye umuriro mwinshi babaha paracetamol cyangwa ibuprofen.

Iyi miti ifite umumaro wo kugabaniriza umwana ububabare bukomoka ku muriro mwinshi. Aha rero iyo umwana akomeje kuremba umubyeyi akwiye kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo asuzumwe kuko icyo gihe ashobora kuba afite indi ndwara. Ni byiza ko iyi miti igabanya ububabare buterwa n’umuriro umubyeyi ayihorana kandi akayibika ahantu hatagerwa n’abana kandi hafite igipimo cy’ubushyuhe cyo hagati.

Paracetamol

Tugarutse ku mikoreshereze y’iyi miti, paracetamol ishobora guhabwa umwana ufite kuva ku mezi abiri kuzamura mu rwego kumugabaniriza ububabare ndetse n’umuriro. Gusa ugomba kumuha igipimo cyamugenewe kuko iyo urengeje bigira ingaruka mbi ku buzima bw’umwana.

Ibuprofen

Ibuprofen nayo ihabwa umwana urwaye mu rwego rwo kumugabaniriza ububabare ndetse n’umuriro. Iyi ikaba ihabwa abana bafite kuva ku mezi atatu kuzamura ni ukuvuga bafite kuva ku biro bitanu kuzamura. Mu kuyiha umwana hagomba kwitonda ku bijyanye n’igipimo cyamugenewe. Ikindi kandi ni uko umwana urwaye asima adahabwa ibuprofen.

Imiti ya aspirin ntigomba guhabwa umwana uri munsi y’imyaka 16 keretse igihe yayandikiwe na dogiteri kandi nabwo ni gake gashoboka ko uyu muti wa aspirin uhabwa umwana.

Ku bijyanye n’imiti ya Antibiotics, ngo ntikwiye guhabwa abana kubera ko indwara nyinshi zibasira abana ziterwa na virusi kandi nk’uko bizwi antibiotics zikaba zikoreshwa mu kuvura indwara ziterwa n’udukoko twa bagiteri. Igihe cyose umwana wawe yandikiwe imiti ya antibiotics ni byiza ko ubaza umuganga impamvu ayimwandikiye n’uko izafasha umwana gukira byaba na ngombwa akaguhitiramo undi muti utari uw’ubu bwoko.

Iyo bibaye ngombwa ko umwana wawe ahabwa imiti yo mu bwoko bwa antibiotics, agomba kuyirangiza kugira ngo udukoko twamuteye indwara tubashe gupfa twose. Kenshi ababyeyi bamwe bagira ikosa ryo guha umwana umuti mu minsi itatu babona agaragaza ibimenyetso byo gukira bakayihagarika kandi wenda yari bumare nk’iminsi itanu. Ibi rero bituma indwara yafashe uyu mwana yongera ikagaruka kandi ikaza ifite ubukana burusha ubw’iya mbere ndetse na wa muti ntube ugifite imbaraga zo kwica twa dukoko.

Ukwiye kumenya neza uburyo ugomba guhamo umwana umuti n’igihe ugomba kuwumuhera. Niba ari umuti w’amazi, ibuka guha umwana igipimo yandikiwe na muganga ntukirenze kuko umwana yandikirwa umuti bitewe n’ikigero cye. Ni byiza ko niba uguze umuti muri farumasi ubwira umuganga ikigero cy’umwana wawe kubera ko imiti imwe igenewe abantu bakuru gusa. Buri gihe kandi ugomba gukurikiza amabwiriza aba yanditse ku gifuniko cy’uwo muti igihe cyose uwuha umwana. Igihe wumva ushidikanya ni byiza ko ubaza umuganga uburyo wawukoresha birambuye. Na none kandi igihe ugura imiti y’umwana ugomba gusaba ko uhabwa imiti itagira isukari muri yo igihe yaba ihari. Ikindi cy’ingenzi ugomba kwitaho nubwo bamwe bashobora kutagiha agaciro ni ukureba koko niba uwo muti wemewe , ukanareba igihe uzamara wasanga wararengeje igihe ukawusubiza.
Igihe cyose uhaye umwana umuti ukamugiraho ingaruka nko gusesa ibiheri cyangwa gucibwamo ni byiza kuwuhagarika ubundi ukabimenyesha umuganga akaba yasuzuma umwana akamuha umuti utamugiraho ingaruka.

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment